Acum citești
Acces la ajutorul de chirie în Sectorul 3 pentru persoanele care așteaptă locuințe sociale

Acces la ajutorul de chirie în Sectorul 3 pentru persoanele care așteaptă locuințe sociale

Primăria Sectorului 3 are în administrare doar 5 locuințe sociale iar pe lista de priorități aprobată prin HCL 559/2022 figurează 171 de persoane și familii care sunt îndreptățite la atribuirea unei locuințe sociale. Totodată, potrivit Strategiei de Dezvoltare a DGASPC Sector 3 2019 – 2024, nu a fost stabilit niciun obiectiv care ar putea soluționa deficitul major de locuințe sociale prin construirea sau achiziționarea de noi unități locative. Absența acestei teme de pe agenda locală se află într-o totală antiteză cu prevederile strategiilor naționale și internaționale din domeniul locuirii care își propun să contribuie la îmbunătățirea accesului la locuire adecvată, în special a grupurilor vulnerabile, prin mărirea fondului locativ de stat.

Suntem 20 de organizații și rețele de acțiune care cerem responsabilizarea autorității locale din Sectorul 3! Înaintăm o petiție către primar, viceprimari și consilieri locali, pentru elaborarea și introducerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe de consiliu local a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, pentru persoanele/familiile care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 3!

Citiți mai jos textul integral al petiției, lista de organizații semnatare, precum și câteva dintre documentele strategice care conțin prevederi referitoare la obligația statului de a asigura accesul la locuințe adecvate.

=====================

CĂTRE: Primarul Sectorului 3, domnul Robert Negoiță

  Viceprimarii Sectorului 3, doamna Elena Petrescu și domnul Ștefan Lucian Judele

  Doamnele și domnii consilieri locali ai Sectorului 3

PETIȚIE

Prin care solicităm:

elaborarea și introducerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe de consiliu local a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București

luând în considerare următoarele:

ARGUMENTE

Conform Legii locuinței 114/1996, „accesul liber şi neîngrădit la locuință este un drept al fiecărui cetățean”. Această lege prevede că „rezolvarea cerințelor de locuire constituie un obiectiv major al administrației publice centrale şi locale.” Reglementând statutul locuințelor sociale, Legea locuinței din 1996, precum și hotărârile și ordonanțele guvernamentale ulterioare cu privire la normele de implementare ale acestei legi, definesc în mod special acea categorie de cetățeni ai României care pot beneficia de locuințe sociale ca fiind „persoane și familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.” 

Potrivit Legii privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002 „consiliile locale au obligația de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate, … la locuință şi la serviciile publice de strictă necesitate, cum sunt: apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc.” 

Legea Asistenței Sociale 292/2011 stipulează că „pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin politicile publice inițiate, statul: (a) asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuință, la asistență socială şi medicală, la educație şi la loc de muncă.” De asemenea, conform Legii 116/2002, prin persoană marginalizată social se înțelege persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condițiile Legii nr. 416/2001 și se află în cel puțin două dintre următoarele situații: 

a) nu are loc de muncă; 

b) nu are locuință în proprietate sau în folosință; 

c) locuiește în condiții improprii (adică în locuință improvizată sau într-o construcție cu destinație de locuință care nu îndeplinește cerințele minimale prevăzute de Legea locuinței din 1996); 

d) are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii în întreținere; 

e) este persoană vârstnică, fără susținători legali; 

f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 

g) are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II; 

h) a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Coroborând prevederile de mai sus, putem înțelege că rezolvarea cerințelor de locuințe sociale pentru persoanele și familiile care se încadrează în condițiile menționate ar trebui să constituite obiectivul major și obligația autorităților administrației publice locale.

Reținem faptul că în prezent, Primăria Sectorului 3 are în administrare doar 5 locuințe sociale iar pe lista de priorități aprobată prin HCL 559/2022 figurează 171 de persoane și familii care sunt îndreptățite la atribuirea unei locuințe sociale. Totodată, potrivit Strategiei de Dezvoltare a DGASPC Sector 3 2019 – 2024, nu a fost stabilit niciun obiectiv care ar putea soluționa deficitul major de locuințe sociale prin construirea sau achiziționarea de noi unități locative. Absența acestei teme de pe agenda locală se află într-o totală antiteză cu prevederile strategiilor naționale și internaționale din domeniul locuirii care își propun să contribuie la îmbunătățirea accesului la locuire adecvată, în special a grupurilor vulnerabile, prin mărirea fondului locativ de stat. Redăm câteva dintre documentele strategice care conțin prevederi referitoare la obligația statului de a asigura accesul la locuințe adecvate: 

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului;
 • Pactul Internațional privind Drepturile socio-economice și culturale;
 • Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
 • Comentariul general 4/1991 al Comitetului Drepturilor Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor Unite;
 • Carta Socială Europeană Revizuită;
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
 • Strategia Națională a Locuirii 2022 – 2050;
 • Strategiei naţionale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022—2027.

În acest context, subliniem faptul că ajutorul de urgență pentru plata chiriei, reglementat prin  HCL S3 336/2016, cu modificările și completările ulterioare, este extrem de restrictiv și reprezintă o măsură inadecvată și aproape imposibil de accesat de către persoanele și familiile care figurează pe listele de priorități și care se află în situații de precaritate locativă. Mai mult, în urma activității noastre, am sesizat că implementarea acestei hotărâri se face în mod neuniform și discreționar, potențialii beneficiari primind informații contradictorii referitoare la condițiile pe care trebuie să le respecte pentru a putea fi eligibili, ceea ce poate duce la un tratament discriminatoriu al acestora. Dificultățile de accesare se reflectă și în numărul extrem de scăzut de persoane care au beneficiat în ultimii ani de acest sprijin: anul 2017 – 13 beneficiari, anul 2018 – 15 beneficiari, anul 2019 – 12 beneficiari, anul 2020 – 5 beneficiari, anul 2021 – 10 beneficiari, anul 2022 – 6 beneficiari (potrivit adresei nr. 117 113/ 26/10.2022). 

Totodată, aducem în atenția dumneavoastră că potrivit Strategiei Naționale a Locuirii (aprobată prin HG nr. 842/2022), una dintre măsurile prevăzute în cadrul Pilonului I – Locuire Incluzivă prevede utilizarea schemelor de vouchere destinate închirierii pentru anumite categorii de beneficiari, printre care și persoanele cu venituri reduse, administrațiile publice fiind responsabile pentru implementarea acestei măsuri. 

Deși credem cu tărie că soluția prioritară pentru asigurarea accesului la locuire decentă o reprezintă mărirea fondului de locuințe sociale, considerăm că până la rezolvarea definitivă a acestei probleme prin construirea/achiziționarea de noi locuințe și atribuirea acestora persoanelor îndreptățite, Primăria Sectorului 3 are obligația de a veni în sprijinul celor care se află pe listele de priorități prin acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei. În contextul actual, este încălcat dreptul la locuire al celor peste 170 de persoane și familii de pe lista de priorități care, deși respectă toate prevederile legislative în vigoare și au dreptul la atribuirea unei locuințe sociale, continuă să trăiască în condiții de nesiguranță locativă. Subliniem faptul că locuirea în condiții improprii are repercusiuni grave asupra stării de sănătate, diminuează șansele de a avea un loc de muncă stabil și limitează capacitatea copiilor de a face față obligațiilor școlare. Tocmai din aceste motive, legislația menționată anterior stipulează responsabilitatea autorităților publice locale în asigurarea acestui drept fundamental la o locuință adecvată.

Ținând cont de argumentele enumerate anterior, vă solicităm să inițiați un proiect de hotărâre în vederea acordării unui sprijin financiar pentru plata chiriei care să cuprindă următoarele prevederi:

 • de acordarea ajutorului de urgență vor putea beneficia persoanele/familiile care la data solicitării figurează pe lista de priorități aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București sau figurează în evidențele Compartimentului Spațiu Locativ din cadrul Primăriei Sectorului 3 cu dosar complet depus în baza Legii Locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • ajutorul de urgență pentru plata chiriei să se încadreze într-un cuantum care să reflecte prețurile actuale de locuire din București și să fie acordat în funcție de structurile de locuit (1 cameră – 4 camere);
 • plata ajutorului de urgență pentru plata chirie să se acorde până la soluționarea definitivă a problemei locative prin atribuirea unei locuințe sociale;
 • beneficiarii ajutorului de urgență să poată închiria locuințe pe raza întregului Municipiu București;
 • posibilitatea de a acorda sumele aferente plății chiriei în avans pentru 2 sau 3 luni, în funcție de prevederile contractului de închiriere pentru acoperirea costurilor solicitate de proprietari la încheierea contractului de închiriere – avans (care reprezintă în fapt plata primei chirii) și garanție (care reprezintă în fapt plata ultimei chirii aferente contractului). 

Vă rugăm să ne informați pe adresa de e-mail fcdloc@gmail.com cu privire la decizia pe care o veți lua în ceea ce privește inițierea unui astfel de proiect de hotărâre (în termenul legal impus de OG27/2007 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor). 

=====================

Organizații semnatare:

Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

Asociația Quantic

Consiliul Național al Dizabilității din România 

Asociația E-Romnja

Asociația ADO – artă pentru drepturile omului

Asociația Front

Centrul FILIA

Asociația Pe Stop

ActiveWatch

Fundația PARADA

Asociația Română Anti-SIDA (ARAS)

Asociația EasyECO

RomaJust – Asociația Juriștilor Romi

Asociația MozaiQ LGBT

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Centrul de Resurse Juridice

Asociația Accept 

Festivalul de cultură art200 – Asociația Culturală Gabriela Ionescu și Slavomir Popovici

Asociația Sens Pozitiv

ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

====================

ANEXĂ

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului, potrivit Articolului 25, „orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa;
 • Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, la Articolul 11 este stipulat că „statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul oricărei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea însăși şi familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte şi locuința suficiente, precum şi la îmbunătățirea continuă a condiţiilor sale de existență. Statele părţi vor lua măsuri potrivite pentru a asigură realizarea acestui drept şi recunosc în acest scop importanţa esenţială a unei cooperari internationale liber consimțite;
 • Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități –  conform Articolului 28, persoanele cu dizabilități au dreptul la un standard adecvat de viață, inclusiv la locuințe adecvate, iar statele părți „recunosc dreptul pesoanelor cu dizabilități la protecție socială și posibilitatea de a se bucura de acest drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate”, accesul la programe publice de locuințe fiind o măsură de promovare și respectare a acestui drept;
 • Comentariul general 4/1991 al Comitetului Drepturilor Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor Unite – conform Articolului 1, „dreptul la o locuință adecvată este un drept fundamental considerat de importanță centrală pentru ca o persoană să se poată bucura de toate celelalte drepturi economice, sociale și culturale”;
 • Carta Socială Europeană (revizuită) prevede că statele membre își asumă responsabilitatea de a asigura exercitarea de facto a dreptului la locuință. Conform Articolului 31, orice persoană are dreptul la locuință ceea ce presupune că sunt necesare măsuri destinate (1) favorizării accesului la locuințe, (2) prevenirii și atenuării lipsei de locuințe și (3) accesibilității costurilor locuințelor pentru persoanele care nu dispun de resurse financiare. În acest fel, eforturile statelor semnatare trebuie să fie direcționate atât către rezolvarea problemelor actuale legate de locuire, cât și către identificarea surselor care duc la sărăcia locativă și stabilirea unor măsuri de prevenire;
 • Carta Drepturilor Fundamentale a UE, în domeniul Securității Sociale și a asistenței sociale, la Articolul 34 este prevăzut că „pentru a combate marginalizarea socială și sărăcia, Uniunea recunoaște și respectă dreptul la asistență socială și la asistență în ceea ce privește locuința, destinate să asigure o viață demnă tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii și de legislațiile și practicile naționale”;
 • HG 842/2022 privind aprobarea Strategiei naționale a locuirii pentru perioada 2022—2050 stabilește ca țintă construirea până în 2027 a 8000 de unități locative prin Programul de construcții de locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare. Unul dintre obiectivele strategice asumate la nivelul acestui document vizează „Îmbunătățirea accesului persoanelor care provin din comunități marginalizate și grupuri vulnerabile la locuințe și condiții adecvate de locuire”. Pentru realizarea acestui obiectiv, este propusă și „utilizarea schemelor de vouchere destinate închirierii pentru anumite categorii de beneficiari precum studenții, grupurile profesionale specifice, persoanele cu venituri reduse”.
 • HG 1491/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022—2027

© 2021 Frontul Comun. All Rights Reserved.