Acum citești
Petiție către PMB – dreptate pentru persoanele evacuate din str. Baia de Fier

Petiție către PMB – dreptate pentru persoanele evacuate din str. Baia de Fier

Acum 2 ani am transmis, împreună cu 25 de organizații semnatare, o petiție prin care am solicitat suspendarea pe termen nedeterminat a procedurilor de evacuare a persoanelor care locuiesc din necesitate în imobile din fondul locativ de stat al Primăriei Municipiului București.

Dar evacuările forțate continuă și astăzi, nestingherite, pentru profitul companiilor imobiliare, sub pretextul înfrumusețării centrului orașului, în timp ce zeci de familii au ajuns în stradă.

‼Astăzi, 16 august 2023, am trimis o nouă petiție către Primăria Municipiului Bucureşti, ca urmare a unei noi evacuări ilegale și violente de pe strada Baia de Fier.

Cerem următoarele:

• atribuirea de urgență a unei locuințe sociale sau de necesitate persoanelor evacuate

• temeiul legal în baza căruia s-a procedat la evacuarea ocupanților

• confirmarea notificării DGASPC în prealabilul evacuării

• comunicarea numelor executorului judecătoresc si a organelor de forță prezente la evacuare

• copie document care a stat la baza evacuării

• procesul verbal întocmit la evacuare.

Citiți textul integral al petiției mai jos.

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ÎN ATENȚIA: 

                 PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NICUȘOR DAN

                 CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

E-MAIL: relatiipublice@pmb.ro 

Stimate domnule primar general Nicușor Dan, 

Stimate doamne și domni consilieri, 

Având în vedere prevederile OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, formulăm următoarea petiție:

Familia noastră locuia la adresa din București, str. Baia de Fier nr 5, Sector 3, de aproximativ 55 de de ani. În data de 27 martie 2023, în jur de 15 persoane am fost scoase cu forța din casele noastre de la adresa sus menționată de către jandarmi și polițiști a căror identitate nu o știm întrucât au refuzat să se identifice. Ulterior, accesul în imobil ne-a fost interzis, cu grilaj și cu lacăt, fără temei legal, fiind în continuare privați de folosința bunului imobil în care locuiam. 

Subsemnații nu am primit nicio notificare prealabilă, niciun fel de citație și nu ni s-a arătat nicio hotărâre judecătorească sau alt titlu executoriu în baza cărora să se efectueze această evacuare, deși le-am solicitat acest lucru agenților de poliție și jandarmilor prezenți, în mod repetat. 

Deși am depus nenumărate cereri atât la Primăria Sectorului 3, cât și la Administrația Fondului Imobiliar pentru încheierea unui nou contract de închiriere în calitate de titular, mi-a fost refuzată atribuirea spațiului din Baia de Fier nr. 5, invocându-se fapul că imobilul se află într-o stare gravă de degradare și nu mai face parte din categoria imobilelor ce pot fi repartizate spre închiriere. Nevând resursele necesare pentru a achiziționa sau închiria o locuință de pe piața liberă, am fost nevoită să locuiesc în continuare, în calitate de tolerat, în acest apartament. În acest timp, am depus dosar pentru atribuirea unei locuințe sociale la Primăria Sectorului 3 și la Primăria Municipiului București, însă ambele instituții mi-au transmis că nu dețin locuințe sociale libere pentru repartizare. Menționez că în perioada în care am locuit în acest imobil, au avut loc două incendii, în 2007 și 2022. Împreună cu ceilalți locatari din imobil am procedat la efectuarea reparațiilor acoperișului și a celorlalte daune produse de foc și apă. Arătăm că în fapt noi acolo locuiam, cu toții aveam bunuri personale acolo, investiserăm bani în amenajarea și întreținerea respectivului imobil și pentru noi reprezenta casa noastră, de fapt singura noastră casă. Precizăm că toți membrii familiei noastre au buletine provizorii pe adresa respectivă.

Referitor la regimul juridic al imobilului din strada Baia de Fier nr. 5, menționăm că potrivit HCGMB nr. 28 din 2018, acesta a fost transmis din administrarea AFI către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Aducem în atenția dumneavoastră că în data de 30 iunie 2018, în cadrul unui Comunicat de Presă al Primăriei Municipiului București a fost menționat faptul că „familiile care locuiau în clădirile la care au început lucrările de punere în siguranță și consolidare au fost mutate în locuințe de necesitate deținute de Primăria Capitalei, în Piața Națiunilor Unite, locuințe modernizate recent”. Familia noastră nu a beneficiat de acest sprijin din partea primăriei. 

Potrivit Raportului de Activitate al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, una dintre responsabilitățile asumate de această instituție este „asigurarea relocării proprietarilor din imobilele supuse lucrărilor de intervenție, în locuințe cu această destinație și alte spații pentru depozitarea bunurilor acestora, achiziționate sau închiriate de pe piața liberă, după caz”. Ba mai mult, potrivit HCGMB nr. 249/2022 pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice și a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului București, program finanțat de la bugetul local și din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și a Normelor Metodologice Aferente, la capitolul III, art. 4, alin (7) din anexa hotărârii menționate anterior este prevăzut ca „pe perioada executării intervențiilor în imobile cu destinația integrală sau parțială de locuințe ocupate, AMCCRS va asigura, la cererea proprietarilor persoane fizice, locuințe de necesitate (…)”. Aceste aspecte nu ne-au fost comunicate de către reprezentanții AMCCRS, iar în prezent ne aflăm în imposibilitatea de a accesa de pe piața liberă o locuință cu condiții adecvate de trai. De asemenea, arătăm că potrivit Procesului verbal de predare-primire, înregistrat la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic cu nr. 3979 din 24.05.2022, prin care ni s-au predat cheile de la yala porții de acces în imobilul din str. Baia de Fier nr. 5, această instituție cunoștea situația noastră și ne-a permis să locuim în continuare la această adresă. 

În ipoteza în care AMCCRS a demarat procedurile de restaurare și consolidare a imobilului din str. Baia de Fier nr. 5, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în Anexa la HCGMB nr. 412/2022, această instituție are atât obligația de a respecta legislația în vigoare în procesul de eliberare a imobilelor, cât și în asigurarea unor locuințe de necesitate pentru familiile afectate de lucrările de consolidare. Astfel:

 • potrivit art. 13, alin. (10), Serviciul Managementul Programelor de Consolidare, întocmește necesarul locuințelor pentru relocare pe baza situației juridice și locative existente”
 • potrivit art. 14, alin. (10) și (12), Biroul notificări are obligația să inițieze toate demersurile prevăzute de lege pentru eliberarea spațiului. În schimb, familiile noastre au fost evacuate forțat, cu o desfășurare de forțe complet disproporționată raportat la persoanele care locuiam în acel imobil – jandarmerie, poliție locală, reprezentanți PMB. Atât subsemnații, cât și toate persoanele evacuate am întrebat poliția ce se întâmplă și ne-au comunicat doar să trecem dincolo de banda galbenă. De asemenea, în timpul evacuării jandarmii ne-au îmbrâncit și ne-au adresat injurii. 
 • potrivit art. 18, alin. (16) și (18),  Biroul Administrativ „întocmește și transmite compartimentului de specialitate (Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație – Primăria Municipiului București) documentele necesare pentru repartizarea locuințelor de necesitate, sau după caz, a imobilelor date în administrarea persoanelor din imobile unde se demarează execuția lucrărilor de intervenție, în baza informațiilor furnizate de către Serviciul Managementul Programelor de Consolidare”  și „întocmește necesarul, pregătește documentația în vederea contractării serviciilor pentru închirierea de pe piața liberă a unor locuințe și spații ce vor spervi drept locuințe de necesitate pentru proprietarii din imobilele supuse lucrărilor de intervenție, cărora le sunt repartizate astfel de locuințe, precum și spații de depozitare, după caz”

Această evacuare forțată încalcă o serie de legi și prevederi internaționale și naționale, printre care amintim: 

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului, 
 • Pactul Internațional privind Drepturile socio-economice și culturale,
 • Comentariile generale 4/1991 și 7/1994 ale Comitetului Drepturilor Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor Unite, 
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 
 • Carta Socială Europeană revizuită, 
 • Convenția cu privire la Drepturile Copilului a Organizației Națiunilor Unite,
 • Convenția privind Drepturile persoanelor cu dizabilități a Organizației Națiunilor Unite, 
 • Legea Locuinței nr. 114/1996, 
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, 
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
 • OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
 • Codul de procedură civilă. 

Reiterăm faptul că dreptul la locuire este un drept fundamental, iar evacuările forțate din imobile care aparțin administrației publice locale, fără oferirea unei alternative locative,  reprezintă o încălcare vădită a acestui drept. Legislația în vigoare prevede că „accesul liber şi neîngrădit la locuință este un drept al fiecărui cetățean”. De asemenea, potrivit Legii privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002 „consiliile locale au obligația de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate, … la locuință şi la serviciile publice de strictă necesitate, cum sunt: apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc.” Legea Asistenței Sociale 292/2011 stipulează că „pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin politicile publice inițiate, statul: (a) asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuință, la asistență socială şi medicală, la educație şi la loc de muncă.”

Totodată, amintim că în data de 10.11.2021, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire împreună cu 25 de organizații semnatare au transmis o petiție, înregistrată la Cabinet Primar General sub nr. 8259/10.11.2021, prin care au solicitat să dispuneți de urgență suspendarea pe termen nedeterminat a procedurilor de evacuare a persoanelor care locuiesc din necesitate în imobile din fondul locativ de stat al Primăriei Municipiului București. Prin evacuarea acestor familii, Primăria Municipiului București continuă să trimită în stradă zeci și zeci de persoane care se află în pericolul de a deveni persoane fără adăpost, ceea ce contravine în mod explicit Strategiei Naționale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027. 

Ținând cont de aspectele menționate anterior, prin prezenta, subsemnații, vă solicităm următoarele: 

 • Copie document care a stat la baza evacuării (hotărâre judecătorească, ordin de evacuare) din data de 27 martie 2023, din strada Baia de Fier nr. 5;
 • Numele executorului judecătoresc prezent la evacuarea din str. Baia de Fier nr. 5, din data de 27 martie 2023;
 • Procesul verbal întocmit la evacuarea din str. Baia de Fier nr. 5, în data de 27 martie 2023,
 • Numele și funcția persoanelor angajate în secția 10 (comandant, agenți etc) implicate în evacuarea din strada Baia de Fier nr. 5 care a avut loc în data de 27 martie 2023.
 • Temeiul legal în baza căruia s-a procedat la evacuarea ocupanților imobilului din str. Baia de Fier nr. 5, la data de 27 martie 2023. 
 • să ne comunicați dacă, pentru a veni în sprijinul persoanelor evacuate, Direcția Generală de Asistență Socială Sector 3 sau Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București au fost notificate în prealabil de către executorul judecătoresc sau de către oricare altă structură abilitată că în data de 27 martie 2023, la adresa str. Baia de Fier nr. 5, București, Sector 3, s-a dispus procedura de evacuare a ocupanților.
 • să identificați o soluție de locuire decentă, prin atribuirea de urgență a unei locuințe sociale sau de necesitate persoanelor evacuate din imobilul de pe strada Baia de Fier nr. 5.

Având în vedere prevederile OG 27/2002, Art 8: (1) Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă, vă solicităm să ne transmiteți un răspuns pe adresa de e-mail fcdloc@gmail.com.

Cu stimă,

Părțile vătămate

© 2021 Frontul Comun. All Rights Reserved.